Huishoudelijk Reglement

Art.1. Dit huishoudelijk reglement regelt de zaken waarin de statuten niet voorzien.
Art.2. Het dagelijks bestuur bestaat uit de Raad van Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en twee commissarissen) en de verantwoordelijken van gehoorzaamheid, agility en terreinen.
Art.2.b Herverkiezing van de mandaten van de Raad van Bestuur is om de drie jaar, waarbij het nooit mogelijk is dat voorzitter en penningmeester, of voorzitter en secretaris tegelijkertijd herverkiesbaar zijn. D.w.z. dat elk jaar ofwel de voorzitter, ofwel de secretaris, ofwel de penningmeester herverkiesbaar is.
Art.3. De voorzitter leidt de Bestuursvergadering en de algemene ledenvergadering. 
         Hij regelt de volgorde van behandeling der zaken op de diverse vergaderingen en zorgt voor de handhaving der statuten en huishoudelijke reglementen.
         Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen, het woord te ontnemen of de vergadering te doen verlaten, dit na overleg met de andere Bestuurders.
         De voorzitter ondertekent de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen.
Art.4. De secretaris vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
         Hij heeft dan dezelfde rechten en plichten.
Art.5. De secretaris voert alle briefwisseling van de vergadering waarvan hij kopie houdt, en waarvan hij op elke vergadering verslag uitbrengt.
         Jaarlijks stelt hij een verslag samen omtrent de activiteiten van de vereniging.
         Dit verslag zal, met goedkeuring van de bestuursvergadering op de dagorde worden geplaatst van de algemene vergadering.
         De secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve kant van alles wat de vereniging organiseert.
         Hij houdt de verslagen bij van de door de vereniging gehouden vergaderingen evenals de kasverslagen.
Art.6. De penningmeester is verantwoordelijk voor de gelden en geldmiddelen van de vereniging.
         Voor het doen van uitgaven en voor het aangaan van verbintenissen behoeft hij de goedkeuring van één van de commissarissen.
         Hij is gelast met het bijhouden van het kasboek en legt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering verantwoording af van zijn beheer.
         Hij bezorgt aan de bestuursvergadering een afschrift van het periodiek kasverslag.
         Hij zorgt voor de financiële afwikkeling van iedere door de vereniging gehouden manifestatie.
Art.7. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 8 actieve leden. Andere functies kunnen voorzien worden.
         Ieder bestuurslid is bevoegd en verantwoordelijk voor de taken die hem of haar zijn toevertrouwd.
Art.8. De leden van het bestuur worden voor een termijn van 3 jaar verkozen, door de algemene vergadering.
          Leden die voor het verstrijken van deze termijn hun ontslag nemen worden vervangen door een persoon aangeduid door de Raad van Bestuur, en bekrachtigd op de eerstvolgende algemene vergadering en
          dit tot het einde van het mandaat.
          Leden van het bestuur, die gedurende een periode van 1 jaar meer dan 3 maal afwezig waren op de bestuursvergadering zonder vooraf verwittigd te hebben zijn geacht uit het bestuur te treden.
          De Bestuurders verbinden er zich toe geen verbintenissen aan te gaan of beslissingen te nemen die niet door de meerderheid van de bestuursvergadering goedgekeurd werden.
Art.9. Alle bestuursleden verbinden zich ertoe van bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingstukken aan de Raad van Bestuur over te maken dit binnen de veertien dagen na het aanvaarden               van hun ontslag of het beëindigen van hun termijn als bestuurslid.
Art.10. Ieder persoon die het verschuldigde lidgeld betaalt en ten volle 12 jaar geworden is kan lid worden.Enkel mensen die onder hetzelfde dak wonen kunnen lid worden onder het zelfde lidnummer. Het Bestuur behoudt zich             het recht om nieuwe leden te weigeren zonder opgave van redenen.
Art.11. Om actief lid te worden moet men voldoen aan volgende voorwaarden:
           - 18 jaar zijn
           - minstens 1 jaar toetredend lid zijn
           Het bestuur kan zonder opgave van reden het toetreden tot actief lid weigeren. Betrokkene wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Art.12. leden minder dan 18 jaar dienen schriftelijk toelating van ouders of voogd, om als actief lid deel van de vereniging uit te maken.
Art.13. Het Bestuur vergadert minstens om de 2 maanden.
           De agenda wordt opgesteld door de voorzitter op voorstel van de bestuursleden.
Art.14. Klachten van actieve of toetredende leden worden gericht aan het Bestuur.
           Het Bestuur verplicht zich er toe deze klachten op de eerstvolgende bestuursvergadering te behandelen.
Art.15. De instructeurs worden benoemd door het Bestuur.
           Nieuwe instructeurs worden voorgedragen door de instructeursvergadering.
           Het bestuur heeft het recht instructeurs te ontslaan.
Art.16. De instructeursvergadering bestaat uit alle instructeurs en een afgevaardigde van de Raad van Bestuur.
           De instructeursvergadering stelt het programma van de lessen samen. De instructeurs werken volgens de programma’s opgesteld door de sectie 4 B van de K.K.U.S.H.
Art.17.De voorzitter bepaalt de manier waarop gestemd wordt.
          Over personen wordt steeds schriftelijk gestemd.
Art.18. Alle kiesverrichtingen gebeuren onder toezicht van het Dagelijks Bestuur.
            Deze hebben het recht een kiescollege samen te stellen.
Art.19. Indien er meer kandidaten zijn dan te begeven functies, worden benoemd zij die het meeste stemmen halen, met dien verstande dat elke kandidaat minstens de helft + één der geldig uitgebrachte stemmen moet                     behalen om benoemd te worden. Zonodig kunnen meerdere stembeurten gehouden worden.
Art.20. Dit huishoudelijk reglement dient voorgelegd aan de algemene vergadering ter goedkeuring.
           Wijzigingen kunnen slecht door de meerderheid der algemene vergadering worden aangebracht.
Art.21. Een terreinreglement wordt aan dit huishoudelijk reglement toegevoegd.
           Dit zal worden opgesteld door de instructeurs in samenspraak met het bestuur.
Art.22. Ieder actief lid kan kandidaat zijn voor een bestuursfunctie. Zijn kandidatuur moet 3 weken voor de algemene vergadering bij de secretaris toekomen.
Art.23. In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien, heeft het bestuur het recht die maatregelen te treffen die het nodig acht om bestwil voor de vereniging.

Voorzitter: J. Pypen
Secretaris: T. Steensels
Penningmeester: A. Claesswinnen

1e commissaris: H. Schrevens
2e commissaris: D. Surkol

zondag 27 december 2015

Sponsors