!!! COVID-19 UPDATE 08-06-2021!!!!

 

hou uzelf gezond, hou anderen gezond.

Na het overlegcomité van 4 juni en na overleg met het Crisiscentrum en de Gewesten zijn vanaf 9 juni 2021 de hiernavolgende regels strikt van toepassing binnen de K.K.U.S.H.
1. Algemeen
    a) Het is de verantwoordelijkheid van het Bestuur van een club om alle betrokkenen (geleiders, instructeurs, keurmeesters, clubmedewerkers, ouders, publiek,..) te informeren over de geldende preventiemaatregelen. De club COVID-coördinator heef hier een belangrijke taak.
    b) een Covid coördinator wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat de leden een geïnformeerd contactpersoon hebben binnen de club. Bij een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 is deze persoon de contactpersoon bij uitstek met  het oog op het vergemakkelijken van contact tracking; Bij een besmetting gelden de reeds uitgevaardigde regels ivm wie te verwittigen.
    c) Gebruik ruimtelijke maatregelen en organisatorische voor het toepassen van social distancing. Voorbeelden:
        a. Fysieke barrières zoals afscheiding in plexiglas
        b. Een circulatieplan met bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer
        c. Vloermarkeringen of linten om de afstand of de weg aan te geven of om delen af te sluiten,..
        d. Gebruik shiften en/of tijdslots
        e. Spreid de bezoekers in de tijd
        f. Neem maatregelen om samenscholingen tegen te gaan
       g. …
    d) Mondmaskers zijn altijd en op het ganse terrein van de club (inclusief parkings) verplicht, behalve:
        a. Voor de geleiders tijdens de training en tijdens de wedstrijd zelf;
        b. Voor de keurmeesters indien de sociale afstand van 1,5 m verzekerd is;
        c. Wanneer men zittend iets nuttigt in de kantine of op het terras;
        d. Kinderen tot 13 jaar.
     e) Clubs dienen te zorgen voor een goede ventilatie in alle overdekte en/of gesloten ruimtes waar mensen aanwezig zijn.
     f) Registratie (naam, telefoonnummer of mailadres zijn de minimumgegevens) bij trainingen en wedstrijden is verplicht voor iedereen (publiek, geleiders, instructeurs,..). Enige uitzondering: deelnemers, helpers en keurmeesters tijdens                          wedstrijden, in zoverre deze vermeld zijn in de cataloog. Personen die weigeren geregistreerd te worden, moeten geweigerd worden.

2. Wedstrijden

Wedstrijden/tentoonstellingen/selecties/aankeuring enz.. , zowel officiële als interne, zijn terug toegelaten. De clubs hebben de keuze om de wedstrijden die “on hold “staan ofwel definitief te annuleren, ofwel een verplaatsing aan te vragen. Volgende regels zijn bij het organiseren van wedstrijden strikt toe te passen:
       g. Publiek is toegelaten. Bij indoorwedstrijden zittend tot 200 personen, rekening houdend met een minimum van 10 m² per persoon. Bij outdoorwedstrijden is een staand/zittend publiek toegelaten tot 400 personen, ook hier rekening houdend met minimum 10m² per persoon.
       h. Douches en eventuele kleedkamers moeten gesloten blijven
       i. De parking moet groot genoeg zijn om de voor de parking geldende richtlijnen te respecteren (1.5 meter indien zij aan zij geparkeerd);
       j. Bij een indoorwedstrijd moet steeds een CERM-formulier ingevuld en overgemaakt worden aan de lokale autoriteit. Bij een outdoorwedstrijd dient een CIRM-attest aangevraagd worden. Zie www.covideventriskmodel.be
       k. Aantal deelnemers:
          1. de social distance van 1,5 m moet altijd gerespecteerd worden en dit tussen de geleiders, de keurmeester(s) en het eventueel helpend personeel;
          2. bij het wisselen van de groepen mag er op geen enkele moment een overtreding zijn van de social distance.
          3. het terrein fysisch wordt/is opgedeeld in stukken waar telkens maximaal 20 personen aanwezig zijn, waarbij keurmeester(s), helpers en eventuele stagelopende keurmeesters meetellen in het aantal;
          4. Buiten: maximaal 100 personen als deelnemers/keurmeesters/helpers, .. per golf (= per uur)
          5. Binnen: maximaal 50 deelnemers/keurmeesters/helpers/, .. ter plaatse en per golf (= per uur). Elke persoon moet minimum over 10 m² beschikken, dus om met 50 te kunnen spelen, moet de ruimte minimaal 500 m² zijn.
       l. Wedstrijdsecretariaat:
          1. Personeel draagt mondmasker of er is een afscheiding tussen personeel en deelnemers
          2. zodanig georganiseerd dat er geen samenscholing ontstaat bij de inschrijving;
          3. teruggeven van werkboekjes en uithangen resultaten: zodanig georganiseerd dat er geen samenscholing ontstaat.
          4. Prijsuitreikingen (zwel in open lucht als binnen) zijn enkel toegelaten wanneer dit kan met respect voor en met de regels geldig voor de kantines. Indien dit niet kan zullen de resultaten per mail of online overgemaakt worden.
      m. Keurmeesters en helpend personeel dragen een mondmasker tijdens de keuringen. Indien zij materiaal of hulpmiddelen gebruiken, dragen ze handschoenen.
      n. De organiserende club dient er ook over te waken dat de regels van social distancing gerespecteerd worden door de deelnemers/de helpers/de keurmeesters en het publiek buiten het terrein en in de kantine (zie regels kantine). Zij zorgt ook voor een aparte flow tussen het publiek en de deelnemers/keurmeesters/helpers. Wanneer een deelnemer gedaan heeft en hij/zij wil blijven als publiek, zullen de regels voor het publiek gelden voor hem/haar.
      o. In de komende dagen zullen er eventuele sectie specifieke richtlijnen via nieuwsbrieven verstuurd worden.

3. Trainingen

Men mag met maximaal 25 personen, instructeur inbegrepen, trainen in open lucht op een terrein van een club en met maximaal 10 personen, instructeur inbegrepen, binnen. Volgende regels moeten wel strikt gevolgd worden:
a. De 9 of 24 geleiders moeten steeds in dezelfde groep de les volgen. Zij vormen een “trainingsbubbel”
b. Het terrein buiten mag, onder volgende voorwaarden, in compartimenten verdeeld worden:
    1. Elk compartiment moet minimum 200m² oppervlakte hebben;
    2. Elk compartiment moet van een ander compartiment gescheiden zijn door een pad van minimaal 2 m breedte;
    3. In elk compartiment mag slechts één groep van 25 trainen.
c. De ruimte binnen moet een minimum van 10m² per geleider binnen, dus om met een groep van 10, instructeur te mogen trainen moet de ruimte minimaal 100 m² groot zijn. Grotere ruimtes geven geen ruimte om met meer personen te trainen, omgekeerd kleinere wel om met minder personen te trainen.
d. Een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
e. Tussen instructeur en geleider(s) mag er geen fysisch contact zijn;
f. Nergens en op geen enkel ogenblik mag er contact zijn tussen de groepen
g. De club moet de aankomst van de geleiders zo organiseren dat de wachtenden geen groepjes vormen op de parking;
h. Instructeur draagt handschoenen en is de enige die toestellen aanraakt en verplaatst. Bij Agility (zie regels per sectie) is hier een uitzondering wegens te veel en te zware toestellen.
i. Apporteervoorwerp is eigendom van de geleider en alleen door hem te gebruiken;
j. Indien een voorwerp door meerdere mensen moet gehanteerd worden, zullen de “hanteerders”, indien mogelijk na elke handeling hun handen ontsmetten, indien dit niet kan zullen zij handschoenen dragen tijdens die oefening.
k. Chip lezen zal gebeuren door de geleider (zie hierboven voor hantering);
l. Voor de parking blijven de regels die reeds bestonden gelden: minimaal 3 meter tussen twee voertuigen wanneer ze zij aan zij geparkeerd staan;
m. De club stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking;
n. De club neemt de gepaste hygiënemaatregelen om het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
o. Publiek bij trainingen, behalve een geleider per deelnemer tot 18 jaar, is niet toegelaten op het terrein, wel in de kantine of op het terras.

4. Kantines

Vanaf 9 juni mogen de kantines terug openen, wel met volgende maatregelen:
a. Zowel in de kantine als op het terras moet de 1,5 meter tussen personen geëerbiedigd worden.
b. De Corona maatregelen moeten uithangen op een infobord of via een folder verspreid worden
c. Maximaal 4 personen (of mensen van hetzelfde huishouden) met onderling 1,5 meter afstand per tafel. Elke klant blijft aan zijn tafel zitten.
d. Minstens 1,5 meter tussen de tafels
e. Enkel zitplaatsen aan tafels
f. Alle bestellingen en de bediening gebeuren aan tafel door mensen te voorzien door de club die verplicht een mondmasker dragen. De toog is enkel voor het toogpersoneel.
g. Er mag eten geserveerd worden maar de bediening gebeurt, zoals voor de dranken, aan tafel, de klanten blijven ten alle tijden zitten.
h. Sta tafels of walking lunches/diners zijn verboden.
i. Roken mag niet (ook niet buiten, dit om samenscholingen te vermijden)
j. Betalingen indien mogelijk liefst met de kaart
k. De kantines mogen alleen geopend worden tijdens de trainingsuren zoals voorzien in het clubreglement maar niet voor 08:00 hr en maximaal tot 23:30 Hr.
l. Toiletten moeten bruikbaar en bereikbaar zijn, slechts één persoon gelijktijdig, vers water, zeep en papieren handdoeken moeten voorhanden zijn.
m. Eventuele administratieve activiteiten (inschrijvingen,) gebeuren liefst in open lucht maar wanneer dit niet mogelijk is, kunnen ze gebeuren in een afgeschermde hoek van het clublokaal. Vereisten: minimaal 1.5 meter van de eventuele toiletten Er mag maximaal één persoon bij de persoon zijn die de administratie verricht. Beiden moeten 1.5 meter van elkaar zitten.
n. Vergaderingen en theoretische lessen binnen zijn toegelaten onder volgende voorwaarden:
     1. Aantal deelnemers is beperkt door de oppervlakte van de ruimte, waarbij tussen elke deelnemer minimum 1,5 meter in alle richtingen moet gerespecteerd worden;
     2. Indien de vergadering georganiseerd wordt met drankgelegenheid en/of eetgelegenheid wordt dit opgediend door personen die niet deelnemen aan de vergadering. De deelnemers blijven op hun plaats voor, tijdens en na de vergadering. Enkel om naar het toilet te gaan of het lokaal definitief te verlaten is het verlaten van de plaats toegestaan.

 

In elk geval dient een club, die wenst trainingen en/of wedstrijden te organiseren, vooraf te beschikken over een schriftelijke toelating van de plaatselijke overheid wegens mogelijke politiecontrole. Wij leggen er de nadruk op dat de toelating schriftelijk dient te zijn wegens het feit dat de verschillende geraadpleegde instanties ook verschillende interpretaties geven aan de maatregelen die van hogerhand worden ter kennis gebracht via verschillende mediakanalen. De beslissing van een lokale autoriteit kan NOOIT een versoepeling van de federale of gewestelijke maatregelen betekenen. Indien dit in bepaalde gevallen toch zo zou zijn, gelden onze regels. Clubs die dan toch verkiezen om de versoepelde regels te volgen, stellen zich bloot aan tuchtrechtelijke vervolging of bewarende maatregelen. Laat het duidelijk zijn dat wij, als overkoepelende federatie, de gezondheid van iedereen als eerste prioriteit beschouwen.
We zijn er ons van bewust dat dit zware tijden zijn voor onze clubs en u mag er dan ook van verzekerd zijn dat we alles doen om zo snel mogelijk terug ons normaal kynologisch leven te kunnen/mogen opstarten.
Wij houden u via deze nieuwsbrieven op de hoogte. U mag altijd het Algemeen Secretariaat contacteren indien u vragen zou hebben.

  

 
 
 
 
 
 
Ons hoofddoel is Hondenbezitters te helpen bij de opvoeding van hun honden, dit vooral met veel liefde en geduld.

 We zijn een sociale hondenschool zonder dril, geroep of getier. We willen eigenlijk de hond gewoon een opvoeding geven.

We leren het zo, dat hij het graag doet en dat kan als je het speels en zonder harde dwang aanpakt.

Hondenschool  THV is vooral  sociaal opvoedkundig ingesteld, en werkt voornamelijk met positieve beloning. Een opgevoede hond is geen last maar een echt plezier voor het gezin en ook voor zijn omgeving.

 Het doel van onze vereniging is de begeleiding van hondenbezitters bij de opvoeding van hun huisdier tot een sociaal en gehoorzame hond. Het resultaat is een hond die zich in huis en daarbuiten probleemloos gedraagt ten opzichte van zijn baas, andere gezinsleden, soortgenoten, de postbode, bezoekers en dit in alle omstandigheden.

Vanaf 12 jaar kan iedereen lid worden van T.H.V. en dit door betaling van het jaarlijkse lidgeld. Alle honden vanaf drie maanden, en die hun 2e inenting hebben gehad, zijn welkom. Bij de inschrijving moeten de nodige inentingscertifikaten voorgelegd worden. Een bezoek aan de dierenarts is dus noodzakelijk, en moet jaarlijks herhaald woden.

De lessen worden gegeven in groepen rekening houdend met het niveau van de hond. Jonge honden van 3 tot 6 maanden oefenen in de Puppy klas.Honden vanaf 6 maanden starten in de A klas. Als hond en baas de oefeningen onder de knie hebben, kan na een overgangsproef naar een hogere klas worden overgestapt. 

Aankomende activiteiten

Halloweenwandeling

Halloweenwandeling

   zaterdag, 30 okt 2021
Sint Hubertus viering

Sint Hubertus viering

   zondag, 7 nov 2021
Clubfeest

Clubfeest

   zaterdag, 20 nov 2021

Sponsors