Waar

Weydenboschweg 3
3390 Tielt-Winge

Huishoudelijk Reglement

Art.1. Dit huishoudelijk reglement regelt de zaken waarin de statuten niet voorzien.
Art.2. Het dagelijks bestuur bestaat uit de Raad van Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester en twee commissarissen) en de verantwoordelijken van gehoorzaamheid, agility en terreinen.
Art.2.b Herverkiezing van de mandaten van de Raad van Bestuur is om de drie jaar, waarbij het nooit mogelijk is dat voorzitter en penningmeester, of voorzitter en secretaris tegelijkertijd herverkiesbaar zijn. D.w.z. dat elk jaar ofwel de voorzitter, ofwel de secretaris, ofwel de penningmeester herverkiesbaar is.
Art.3. De voorzitter leidt de Bestuursvergadering en de algemene ledenvergadering. 
         Hij regelt de volgorde van behandeling der zaken op de diverse vergaderingen en zorgt voor de handhaving der statuten en huishoudelijke reglementen.
         Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen, het woord te ontnemen of de vergadering te doen verlaten, dit na overleg met de andere Bestuurders.
         De voorzitter ondertekent de goedgekeurde notulen van alle vergaderingen.
Art.4. De secretaris vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
         Hij heeft dan dezelfde rechten en plichten.
Art.5. De secretaris voert alle briefwisseling van de vergadering waarvan hij kopie houdt, en waarvan hij op elke vergadering verslag uitbrengt.
         Jaarlijks stelt hij een verslag samen omtrent de activiteiten van de vereniging.
         Dit verslag zal, met goedkeuring van de bestuursvergadering op de dagorde worden geplaatst van de algemene vergadering.
         De secretaris is verantwoordelijk voor de administratieve kant van alles wat de vereniging organiseert.
         Hij houdt de verslagen bij van de door de vereniging gehouden vergaderingen evenals de kasverslagen.
Art.6. De penningmeester is verantwoordelijk voor de gelden en geldmiddelen van de vereniging.
         Voor het doen van uitgaven en voor het aangaan van verbintenissen behoeft hij de goedkeuring van één van de commissarissen.
         Hij is gelast met het bijhouden van het kasboek en legt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering verantwoording af van zijn beheer.
         Hij bezorgt aan de bestuursvergadering een afschrift van het periodiek kasverslag.
         Hij zorgt voor de financiële afwikkeling van iedere door de vereniging gehouden manifestatie.
Art.7. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 8 actieve leden. Andere functies kunnen voorzien worden.
         Ieder bestuurslid is bevoegd en verantwoordelijk voor de taken die hem of haar zijn toevertrouwd.
Art.8. De leden van het bestuur worden voor een termijn van 3 jaar verkozen, door de algemene vergadering.
          Leden die voor het verstrijken van deze termijn hun ontslag nemen worden vervangen door een persoon aangeduid door de Raad van Bestuur, en bekrachtigd op de eerstvolgende algemene vergadering en dit tot het einde van het mandaat.
          Leden van het bestuur, die gedurende een periode van 1 jaar meer dan 3 maal afwezig waren op de bestuursvergadering zonder vooraf verwittigd te hebben zijn geacht uit het bestuur te treden.
          De Bestuurders verbinden er zich toe geen verbintenissen aan te gaan of beslissingen te nemen die niet door de meerderheid van de bestuursvergadering goedgekeurd werden.
Art.9. Alle bestuursleden verbinden zich ertoe van bij het beëindigen van hun functie de onder hun berusting zijnde verenigingstukken aan de Raad van Bestuur over te maken dit binnen de veertien dagen na het aanvaarden van hun ontslag of het beëindigen van hun termijn als bestuurslid.
Art.10. Ieder persoon die het verschuldigde lidgeld betaalt en ten volle 12 jaar geworden is kan lid worden.Enkel mensen die onder hetzelfde dak wonen kunnen lid worden onder het zelfde lidnummer. Het Bestuur behoudt zich het recht om nieuwe leden te weigeren zonder opgave van redenen.
Art.11. Om actief lid te worden moet men voldoen aan volgende voorwaarden:
           - 18 jaar zijn
           - minstens 1 jaar toetredend lid zijn
         Het bestuur kan zonder opgave van reden het toetreden tot actief lid weigeren. Betrokkene wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Art.12. leden minder dan 18 jaar dienen schriftelijk toelating van ouders of voogd, om als actief lid deel van de vereniging uit te maken.
Art.13. Het Bestuur vergadert minstens om de 2 maanden.
           De agenda wordt opgesteld door de voorzitter op voorstel van de bestuursleden.
Art.14. Klachten van actieve of toetredende leden worden gericht aan het Bestuur.
           Het Bestuur verplicht zich er toe deze klachten op de eerstvolgende bestuursvergadering te behandelen.
Art.15. De instructeurs worden benoemd door het Bestuur.
           Nieuwe instructeurs worden voorgedragen door de instructeursvergadering.
           Het bestuur heeft het recht instructeurs te ontslaan.
Art.16. De instructeursvergadering bestaat uit alle instructeurs en een afgevaardigde van de Raad van Bestuur.
           De instructeursvergadering stelt het programma van de lessen samen. De instructeurs werken volgens de programma’s opgesteld door de sectie 4 B van de K.K.U.S.H.
Art.17.De voorzitter bepaalt de manier waarop gestemd wordt.
          Over personen wordt steeds schriftelijk gestemd.
Art.18. Alle kiesverrichtingen gebeuren onder toezicht van het Dagelijks Bestuur.
            Deze hebben het recht een kiescollege samen te stellen.
Art.19. Indien er meer kandidaten zijn dan te begeven functies, worden benoemd zij die het meeste stemmen halen, met dien verstande dat elke kandidaat minstens de helft + één der geldig uitgebrachte stemmen moet behalen om benoemd te worden. Zonodig kunnen meerdere stembeurten gehouden worden.
Art.20. Dit huishoudelijk reglement dient voorgelegd aan de algemene vergadering ter goedkeuring.
           Wijzigingen kunnen slecht door de meerderheid der algemene vergadering worden aangebracht.
Art.21. Een terreinreglement wordt aan dit huishoudelijk reglement toegevoegd.
           Dit zal worden opgesteld door de instructeurs in samenspraak met het bestuur.
Art.22. Ieder actief lid kan kandidaat zijn voor een bestuursfunctie. Zijn kandidatuur moet 3 weken voor de algemene vergadering bij de secretaris toekomen.
Art.23. In gevallen waarin dit huishoudelijk reglement of de statuten niet voorzien, heeft het bestuur het recht die maatregelen te treffen die het nodig acht om bestwil voor de vereniging.

Voorzitter: J. Pypen
Secretaris: T. Steensels
Penningmeester: A. Claesswinnen

1e commissaris: H. Schrevens
2e commissaris: D. Surkol

zondag 27 december 2015

Terreinreglement

 1. Elke geleider werkt zoveel mogelijk naar de overgangsproeven toe, en neemt hieraan deel indien mogelijk.
 2. De geleider die te laat komt meldt zich eerst bij de lesgevende instructeur.
 3. Tijdens één en dezelfde les bepaalt de instructeur of er wel of niet mag gewisseld worden van geleider.
 4. Geen loopse teven in de les. (± 3 weken geen les volgen)
 5. Prikband is verboden, ook omgekeerd.
 6. De combinatie hond en geleider werkt met een aangepaste leiband. (leiband moet doorhangen)
 7. Slaan of stampen van de hond is verboden, de instructeur kan na een verwittiging, de geleider vragen het terrein te verlaten.
 8. Roken in de les is verboden.
 9. Tijdens dezelfde les kan 1 geleider slechts werken met 1 hond. 
 10. Overgang van één klas naar een volgende gebeurt aan de hand van een overgangsproef, afgenomen door 2 instructeurs, volgens de bestaande reglementen.
 11. Beschouw uw hond als een goede vriend, niet als een uitlaatklep voor uw kwade luim.
 12. Ouderdom van de geleider: vanaf 12 jaar. Voornaamste vereiste is echter dat de geleider de hond meester moet zijn. Uitzonderingsgevallen zullen door de instructeurs besproken worden en hun uitspraak zal bindend zijn.
 13. Iedereen volgt de les zoals die door de instructeur gegeven wordt, en voert alle bevelen uit. Als basis hiervoor wordt het programma van de Kynologische Unie Sint-Hubertus gevolgd.
 14. Uitwerpselen van de hond worden door de geleider zelf opgeruimd, OOK in de plasweide !!!. Buiten de lesterreinen zijn de nodige schoppen en vuilbakken voorzien. 
 15. Elke geleider blijft persoonlijk verantwoordelijk voor de schade veroorzaakt door zijn hond. Daarom zullen de geleiders zich in orde zetten met hun familiale verzekering. Het polisnummer dient opgegeven te worden bij het hernieuwen van de lidkaart. Het aanvaarden van het lidmaatschap van T.H.V. impliceert dat het lid zich in regel stelt met deze verzekering.
 16. Elke deelnemende hond moet ingeënt zijn. Het inentingsboekje van de dierenarts zal jaarlijks bij het hernieuwen van het lidmaatschap gecontroleerd worden. Alle verplichte vaccinaties worden nagekeken, inenting tegen rabiës is niet verplicht, maar wordt aanbevolen. Verplichte inentingen:
  •Hondenziekte (Ziekte van Carré) en afgekort als D.
  •Kattenziekte (Parvovirose) en afgekort als P.
  •Hepatitis (Virale leverontsteking) en afgekort als H.
  •Kennelhoest: afgekort als PB.
  Niet verplicht maar sterk aanbevolen :
  •Rattenziekte (Leptospirose) en afgekort als L.
 17. Het bereikte resultaat is evenredig met het geduld, goede wil en vertrouwen van de geleider. Ook thuis moet met de hond gewerkt worden.
 18. Maak het de instructeurs niet onnodig lastig. Zij doen dit werk volkomen belangloos en uit liefde voor de hond. Een goed opgevoede hond is voor de mens een aangename kameraad.

Goedgekeurd op Algemene Ledenvergadering van 27/2/2004

Lidgeld

70,00 Eur voor een gans jaar voor 1 hond, vanaf het 2e kwartaal 60,00 Eur, vanaf het 3e kwartaal 50,00 Eur, vanaf het 4e kwartaal nog slechts 40,00 Eur voor de rest van het eerste jaar.

Voor elke bijkomende hond : + 20,00 EUR. Er kan meer dan 1 geleider per hond inschrijven !

Een verzekering is inbegrepen in het lidgeld. Een geleider moet steeds in orde zijn met de jaarlijkse inentingen van zijn hond(en) en zijn familiale verzekering.

 

1e
Kwartaal 

2e
Kwartaal 
3e
Kwartaal 
4e
Kwartaal
 1 Hond 70€ 60€ 50€ 40€
2 Honden  90€ 80€ 70€ 60€
3 Honden  110€ 100€  90€  80€
4 Honden 130€ 120€ 110€ 100€
...... + 20€ per hond   + 20€ per hond + 20€ per hond  + 20€ per hond